Główny patron

Patron parafiiGŁÓWNYM PATRONEM NASZEJ PARAFII
– dla wiernych: Rajska, Skidzinia, Wilczkowic i Bud –
JEST PRZENAJŚWIĘTSZA TRÓJCA


MSZE ŚWIĘTE W UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ: 8.00, 11.30, 17.00.


CO MÓWI O BOGU TRÓJJEDYNYM KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO?
 

Jakim imieniem objawił się Bóg?
Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg żywych; powiedział, że jest "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawił mu też swe tajemnicze Imię: "JESTEM, KTÓRY JESTEM (YHWH)" (Wj 3,14). Niewymowne imię Boga już w czasach Starego Testamentu zostało zastąpione Boskim tytułem "PAN". Tytuł ten będzie także w Nowym Testamencie wyrażał Boskość Jezusa.

Tylko Bóg JEST?
Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości. On jest "TYM, KTÓRY JEST", bez początku i bez końca. Jezus objawił, że także On nosi imię Boskie: "JA JESTEM" ( J 8,28).

Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?
Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który przekracza świat i historię. On uczynił niebo i ziemię. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. On jest w najwyższym stopniu święty, "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), zawsze gotowy przebaczać. Jest Bytem duchowym, transcendentnym, wszechmocnym, wiecznym, osobowym, doskonałym. Jest Prawdą i Miłością.

W jakim sensie Bóg jest Prawdą?
Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa mylić nie mogą. On "jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 J 4,8). Odwieczny Syn Boży, Mądrość wcielona, został posłany na świat, "aby dać świadectwo prawdzie" ( J 18,37).

Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?
Z wiary w Boga, Jedynego, płyną bardzo ważne konsekwencje dla naszego życia: poznawać wielkość i majestat Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu ufać, nawet w przeciwnościach; poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi, stworzonych na obraz Boży; dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone.

Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?
Centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ta tajemnica została objawiona przez Jezusa Chrystusa i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary.

Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?
Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest "Ojcem”, nie tylko jako Stwórca świata i człowieka, lecz przede wszystkim, iż jest On Wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który jest Jego Słowem, jako "odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" ( Hbr 1,3).

Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystusa?
Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi. Duch Święty pochodzi od Ojca (por. J 15,26), jako pierwszego źródła i początku całego życia trynitarnego; pochodzi też od Syna (Filioque) przez odwieczne obdarowanie Syna przez Ojca. Posłany przez Ojca i wcielonego Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania "całej prawdy" (J 16,13).

W jaki sposób Kościół wyraża swą wiarę trynitarną?
Kościół wyraża swą wiarę trynitarną, wyznając jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ każda z nich co do natury jest pełnym Bogiem. Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą ze względu na relacje, w jakich pozostają one względem siebie: Ojciec jest Tym, który rodzi Syna, Syn jest Tym, który jest zrodzony przez Ojca, Duch Święty jest Tym, który pochodzi od Ojca i Syna.

Jak działają trzy Osoby Boskie?
Jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak są również nierozdzielne w swoim działaniu: Trójca Święta ma jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba Boska wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości.

Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?
Pismo Święte nazywa Boga "Panem dzielnym i potężnym" (Ps 24,8-10), jest On tym, dla którego "nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37). Jego wszechmoc jest powszechna, tajemnicza. Bóg okazuje ją stwarzając świat z niczego i człowieka z miłości, lecz przede wszystkim we Wcieleniu i Zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji i w przebaczeniu grzechów. Dlatego Kościół kieruje swoją modlitwę do "wszechmogącego i wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus ... ).

Kto stworzył świat?
Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia.

Dlaczego stworzony został świat?
Świat został stworzony dla chwały Bożej; Bóg chciał w ten sposób ukazać swą miłość, dobroć i piękno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, stał się "wszystkim we wszystkich" (l Kor 15,28) dla swojej chwały i naszej szczęśliwości.

W jaki sposób Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg stworzył „z niczego” (ex nihilo: 2 Mch 7,28) świat uporządkowany i dobry, który przewyższa w sposób nieskończony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Świętego.

Co oznacza Opatrzność Boża?
Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest niezależnym Władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługuje się jednak również współudziałem stworzeń. Jednocześnie daje swoim stworzeniom godność samodzielnego działania, bycia przyczynami wzajemnie dla siebie.

W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą?
Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, respektując jego wolność, aby przez swoje działania, przez swoje modlitwy, także przez swoje cierpienia współpracował z Nim w realizacji Jego zamysłu, pobudzając w sobie "chcenie i działanie zgodnie z Jego wolą" (Plp 2,13).

Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje stworzenia, dlaczego istnieje zło?
Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie udziela dopiero całość wiary chrześcijańskiej. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła. On rozjaśnia tajemnicę zła przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by zwyciężyć to przeogromne zło moralne, którym jest grzech ludzi, źródło wszelkiego innego zła.

Dlaczego Bóg dopuszcza zło?
Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby jednocześnie nie potrafił wyprowadzić z niego dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z największego zła moralnego, jakim było odrzucenie i zabicie Syna Bożego, Bóg wprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze odkupienie.

Drugi patron

Św. BarbaraDRUGIM PATRONEM NASZEJ PARAFII
– dla wiernych: Rajska, Skidzinia, Wilczkowic i Bud –
JEST ŚWIĘTA BARBARA


MSZE ŚWIĘTE W DZIEŃ ŚWIĘTEJ PATRONKI: 10.00 , 18.00.

Św. Barbara żyła na przełomie III i IV wieku. W tym czasie prześladowania chrześcijan były najkrwawsze. Św. Barbara była córką bogatego urzędnika państwowego. W tajemnicy przed ojcem przyjęła chrześcijaństwo i złożyła ślub dozgonnej czystości, jako oblubienica Chrystusa. Kiedy ojciec dowiedział się o tym, przerażony niebezpieczeństwem utraty urzędu a nawet życia, za wszelką cenę chciał zmusić córkę do wyrzeczenia się wiary. Kiedy wyczerpał już wszystkie, nawet najsurowsze środki, sam zawlókł ją przed sędziego i oskarżył. W końcu też sam wykonał wyrok - stał się katem własnej córki.
Kult św. Barbary dotrwał do czasów współczesnych. Jest czczona jako patronka tych, którzy są narażeni na nagłą śmierć. Od wieków patronuje ludziom, których praca jest szczególnie niebezpieczna - górnikom. Ale nie tylko. Otacza swą opieką również tych, którzy odważnie świadczą o swojej wierze, mocno stoją przy Chrystusie, mężnie broniąc godności człowieka - chrześcijanina.
Bóg wzywa naszych parafian by wzorem św. Barbary, wiernie i niezłomnie stali na straży wiary, swoich ideałów i praw. Z pomocą św. Patronki trzeba pomyśleć w dzisiejszych czasach, co mogę zrobić dla chwały Bożej i co dobrego mogę uczynić dla ludzi.