W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych ,zgodnie z kan.537 KPK.2. Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych, zwana dalej radą, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan.532 KPK.3.

Jedynym przedstawicielem osoby prawnej parafii w sprawach dotyczacych zarządu jej dobrami jest proboszcz i tylko on podejmuje ważne decyzje dotyczace ich zarządu.

Do zadań Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych należy:

- pomagać proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w wymiarze gospodarczym.

Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:

- budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych,

- doborze odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii,

- pozyskiwanie środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii.

Do kompetencji Rady należy:

- pomoc w zarządzie wyłącznie majątkiem parafialnym.

Członków Rady dobiera i mianuje proboszcz wedle własnego rozeznania, który jest równocześnie przewodniczącym Rady.

27.04.2017 ukonstytuowała się Rada do Spraw Ekonomicznych. W skład Rady zostali powołani:

1. Beata Jung- Nikliborc

2. Zbigniew Stawowy

3. Mirosław Śmielak

4. Maciej Majerski

5. Jerzy Krawczyk

Po złożeniu przysięgi wybrano wiceprzewodniczącego Rady, którym został pan Mirosław Śmielak i sekretarza Rady, którym została pani Beata Jung- Nikliborc.